சிங்கமும் நரி குட்டியும் | தமிழ் கதைகள் | Lion And Fox Cub | Bedtime Stories In Tamil pdf file

ஒரு காட்டில் ஒரு சிங்கம் தன் குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்துச்சு. அதுக்கு ஒரு மனைவியும் இரண்டு குட்டி சிங்கங்களும் இருந்துச்சு. அந்தக் குடும்பம் எந்த கவலையும் இல்லாம அங்கு வாழ்ந்து வந்தது.

சிங்கமும்-நரி-குட்டியும்-தமிழ்-கதைகள்-Lion-And-Fox-Cub-Bedtime-Stories-In-Tamil