தானம் அளிப்பது சிறந்தது | Donating is good | motivational stories in tamil pdf file

மைசூரை ஒரு மன்னன் ஆண்டு வந்தான். அவன் நீதியும், நேர்மையும் கொண்டவன். அன்பும், அருளும் நிறைந்தவன். அவன் ஒரு சமயம் காட்டுக்கு வேட்டையாட சென்றான்.


தானம்-அளிப்பது-சிறந்தது-Donating-is-good