முயல்களும் தவளைகளும் | Rabbits and Frogs | நீதி கதைகள் pdf file

முயல்களும் தவளைகளும் | Rabbits and Frogs | நீதி கதைகள் pdf file ஒரு காட்டில் முயல் கூட்டம் ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது. அந்த முயல்கள் பச்சை பசேல் என இருந்த அந்த காட்டில் கிடைத்த உணவுகளை எல்லாம் உண்டு சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தன. 

Continue Reading