காலத்தின் அருமையை அறிவோம் | Value of time should be known | tamil kutty stories pdf file

விஜயபுரி என்ற நாட்டை விவேகவர்மன் என்ற அரசன் ஆண்டு வந்தான். அவன் அரசவையில் நன்கு கற்றிருந்த அறிஞர்கள் இடம் பெற்றிருந்தனர். 


PDF Embedder requires a url attribute