புத்திசாலி சேவல் | Clever Cock | Tamil Story For Kids Pdf File  

புத்திசாலி சேவல் | Clever Cock | Tamil Story For Kids Pdf File   ஒரு கிராமத்தில் சேவல் ஒன்று மரத்தின் கிளையில் அமர்ந்து இருந்தது. அது காலையில் தன் குரலில் கூவி எல்லாரையும் எழுப்பி விட்டுக் கொண்டிருந்தது.  அப்போது ஒரு நரி மரத்தின் அருகில்…

Continue Reading