பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது | Do not bear false witness | small tamil story pdf file

ஓர் ஊரில் நல்லரசன் என்பவன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் பெயருக்கு தகுந்தார் போல் நற்குணங்கள் பெற்றவனாக இருந்தான். ஏழை எளியவர்களிடம் அன்பு காட்டும் குணமும் மற்றவர்களுக்கு உதவும் உயர்ந்த மனப்பான்மை அவனிடம் இருந்தன. 


பொய்-சாட்சி-சொல்ல-கூடாது-Do-not-bear-false-witness