நல்லவர்களைப் போல் நடிப்பவர்களும் நாளடைவில் நல்லவராகவே மாறிவிடுவர் | Even those who pretend to be good people turn out to be good people in real | best short stories in tamil pdf file.

ஒருமுறை திருடன் ஒருவன் சிம்மபுரி நாட்டு  மன்னரின் அரண்மனைக்குள் திருடுவதற்காக சென்றான். அந்த சமயம் அரசர் தமது குலகுருவுடன் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்ததை கண்டான். 


நல்லவர்களைப்-போல்-நடிப்பவர்களும்-நாளடைவில்-நல்லவராகவே-மாறிவிடுவர்