ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் | Deceiver will be deceived | one page tamil story pdf file

ஒரு ஊரில் செல்வர் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் எப்பொழுது சந்தைக்குப் போனாலும் ஏதாவது உணவுப் பொருள்களை வாங்கி வருவார். வீட்டுக்கு வந்து அமைதியாக உட்கார்ந்து அதனை ருசித்து சாப்பிடுவார்.


ஏமாற்றுபவன்-ஏமாறுவான்-Deceiver-will-be-deceived