ஒருவரை உருவம் பார்த்து எடை போடக்கூடாது | Don’t judge anyone by their appearance | short stories tamil pdf file

அடர்ந்த காடு ஒன்றில் இருந்த குகையில் சிங்கம் ஒன்று வசித்து வந்தது. அந்த காட்டில் இருந்த முயல், மான், காட்டெருமை போன்ற விலங்குகளை அது வேட்டையாடி தின்று வந்தது. 


ஒருவரை-உருவம்-பார்த்து-எடை-போடக்கூடாது-Dont-judge-anyone-by-their-appearance