சக்கர  தாங்கி | Wheel Bearing | Tamil Short Stories for Kids pdf

ஒரு நாள் நான்கு சீடர்கள் காட்டு வழியாக ஒன்றாக பயணம் செய்து கொண்டு சென்றார்கள். அவர்கள் தூரத்தில் ஒரு ஆஸ்ரமத்தை கண்டார்கள். அந்த ஆசிரமத்தில் தான் சுவாமி பைரவா நந்தா இருந்தார்


சக்கர-தாங்கி-Wheel-Bearing-Tamil-Short-Stories-for-Kids