தவளைகளின் சரியான முடிவு | தமிழ் கதைகள் | Right decision of the Frogs | story in tamil with moral pdf file

ஒரு காட்டில் இரு தவளைகள் வாழ்ந்து வந்தன. எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவர்கள் இருவரும் தங்கள் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தனர். சில நாட்களுக்கு பிறகு வெயில் அதிகமானதால் காட்டில் வெப்பம் அதிகமானது.

தவளைகளின்-சரியான-முடிவு-தமிழ்-கதைகள்-Right-decision-of-the-Frogs-story-in-tamil-with-moral