மகாராஜாவின் ஏழை சகோதரர் | Poor brother of King | Interesting story pdf file

பிரித்திவிராஜ் மகாராஜா தர்ம குணமும் இரக்க குணமும் உள்ளவர். பண்டிதர்களுக்கும், புத்திசாலிகளுக்கும் அவருடைய சபையில் எப்போதும் தனி மரியாதை உண்டு.

மகாராஜாவின்-ஏழை-சகோதரர்-Beggar-Kings-poor-brother-