தங்க எச்சமிடும் பறவை | தமிழ் கதைகள் | The Golden Residual Bird | tamil story books Pdf File

வெகுகாலத்திற்கு முன்பு மலை அடிவாரத்தில், ஒரு பெரிய மரத்தில் அழகான பறவை ஒன்று வசித்து வந்தது. அது அதிசயமான ஒரு பறவை. அதன் உடலில் இருந்து வெளியேறும் ஏச்சம் நிலத்தில் விழுந்தால் அது தங்கமாக மாறிவிடும்.

தங்க-எச்சமிடும்-பறவை-தமிழ்-கதைகள்-The-Golden-Residual-Bird-tamil-story-books