புத்திசாலி சிங்கம் | தமிழ் கதைகள் | Clever Lion | Tamil Stories In Tamil Pdf File

வெகு நாட்களுக்கு முன் காட்டில் தந்திர குணமுள்ள நரி ஒன்று இருந்தது. அந்த நரி எப்போதும் தன் புத்திசாலித்தனத்தால் கண்ணிமைக்கும் நொடியில், மற்ற விலங்குகளை பிடித்து தனக்கு தானே விருந்து வைத்துக் கொண்டிருந்தது.

புத்திசாலி-சிங்கம்-தமிழ்-கதைகள்-Clever-Lion-Tamil-Stories-In-Tamil