சிங்கத்தை ஏமாற்றிய தந்திர நரி | தமிழ் கதைகள் | The Cunning Fox Who Deceived The Lion | Tamil Neethi Kathaigal Pdf File

முன்னொரு காலத்தில் காட்டில் ஒரு வயதான சிங்கம் இருந்தது. வயதானதால் தனக்கு உதவியாக ஒரு மிருகத்தை வைத்துக்கொள்ள எண்ணியது. வயதான சிங்க ராஜா தன்னுடைய மந்திரி பதவியை ஒரு நரிக்கு கொடுத்தது.

சிங்கத்தை-ஏமாற்றிய-தந்திர-நரி-தமிழ்-கதைகள்-The-Cunning-Fox-Who-Deceived-The-Lion-Tamil-Neethi-Kathaigal