ஒட்டகமும் நரியும் | சிறுவர் கதை | The camel and the fox | small story in tamil pdf file

லம்பா என்னும் ஒட்டகமும் சோட்டு என்னும் நரியும் மிக நெருங்கிய நண்பர்கள். அவை ஒரு அழகான நதிக்கரையில் வாழ்ந்து வந்தனர். நதியின் எதிர்க்கரையில் ஒரு கிராமமும் ஒரு கரும்புத் தோட்டம் இருந்தன. ஒரு நாள் சோட்டுவுக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது.

ஒட்டகமும்-நரியும்-சிறுவர்-கதை-The-camel-and-the-fox-small-story-in-tamil