மந்திர கோடாரி | தமிழ் கதைகள் | Magical Axe | Fairy Tales Story In Tamil

முன்னொரு காலத்தில் கிராமத்துக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இருந்த காட்டில் ஒரு நேர்மையான மரம் வெட்டுபவர் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். 

மந்திர-கோடாரி-தமிழ்-கதைகள்-Magical-ax-fairy-tales-story-in-tamil