எறும்புகளின் ஒற்றுமை | சிறுவர் கதை | The Unity of ants | Tamil Short Stories Pdf File

அடர்ந்த காட்டுப் பகுதியில் ஒரு மரத்தின் ஓட்டைக்குள்ள பாம்பு ஒன்று வசித்து வந்தது. அந்த பாம்பு தவளைகளையும், வாத்து, பறவைகளின் முட்டைகளையும் சாப்பிடும். 

எறும்புகளின்-ஒற்றுமை-சிறுவர்-கதை-The-similarity-of-ants-Tamil-Short-Stories_