வாணியனும் தர்க்க சாஸ்திரியும்! | Tamil story | Merchant and logician!

ஒரு வாணியன் தன் செக்கில் எள்ளிட்டு செக்காட்டிக் கொண்டிருக்கும் போது தர்க்க சாஸ்திரத்தில் நிபுணனான ஒரு பண்டிதன் எண்ணை வாங்குவதற்காக வாணியனின் வீட்டுக்கு வந்தார்.

வாணியனும்-தர்க்க-சாஸ்திரியும்-Tamil-story-Merchant-and-logician__