குருடன் கையில் விளக்கு! | tamil short story pdf file | Lamp in blind’s hand

காரிருள் படர்ந்திருக்கும் இராத்திரி வேளையில் ஒரு குருடன் தன் கையில் விளக்கைப் பிடித்து கொண்டு போகவேண்டிய இடங்களுக்கெல்லாம் நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தான். continue to read

குருடன்-கையில்-விளக்கு-_-tamil-short-story-_-Lamp-in-blind-hand