தெனாலிராமனின் முடிவு! | தென்னாலிராமன் கதைகள் | The end of Tenali Rama! | Tenali Raman story pdf file

மனதில் எவ்வளவு வல்லவராயிருந்தாலும் மரணத்தை வெல்ல முடியாது! அதற்கு தெனாலிராமனும் விதி விலக்கல்ல! ஒரு நாள் தெனாலிராமன் தோட்டத்தில் உலாவிக் கொண்டிருந்தபோது, ஒரு நல்லபாம்பு அவனைக் கடித்துவிட்டது. continue to read…

40.-தெனாலிராமனின்-முடிவு-_-தென்னாலிராமன்-கதைகள்-_-The-end-of-Tenali-Rama-_-Tenali-Raman-story_