வாயுள்ள பிள்ளை | தென்னாலிராமன் கதைகள் | Talented child | tenali raman story pdf file

இராயரின் அரண்மனைப் பூந்தோட்டத்திற்குள் தெனாலிராமனின் சின்னஞ்சிறு மகன் திருட்டுத்தனமாக உட்புகுந்து தன் தாயாருக்காகச் சில ரோஜாப் புஷ்பங்களை பறித்துச் செல்வதைத் தன் வழக்கமாக மேற்கொண்டிருந்தான். Continue to read…

38.-வாயுள்ள-பிள்ளை-_-தென்னாலிராமன்-கதைகள்-_-The-child-with-the-mouth-_-tenali-raman-story