வீரர்களின் கர்வத்தை அடக்குதல் | தமிழ் கதைகள் | Suppressing the arrogance of the soldiers | Tenali Raman story pdf file

ஒரு நாள் அரசவையில் பல பிரபுக்கள் தாங்கள் யுத்தத்தில் செய்த வீரச் செயல்களைப் பற்றி தற்பெருமையுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தனர் Countine to read…

33.-வீரர்களின்-கர்வத்தை-அடக்குதல்-_-தமிழ்-கதைகள்-_-Suppressing-the-arrogance-of-the-soldiers-_-Tenali-Raman-story_