32. இழப்பதினால் வரும் இலாபங்கள்! | தமிழ் கதைகள் | Gains from losing! | Tenali Raman story pdf file

ஒரு நாள் இராயரும் தெனாலிராமனும் குதிரைச்சவாரி சென்றனர். அரசர் ஆயிரம் வராகன் மதிப்புள்ள தம்முடைய உன்னதமான அராபியக் குதிரையின் மீது வந்தார் Continue to read…

32.-இழப்பதினால்-வரும்-இலாபங்கள்-_-தமிழ்-கதைகள்-_-Gains-from-losing-_-Tenali-Raman-story