35. வட்டி குட்டி போடும் அதிசயம் | தென்னாலிராமன் கதைகள் | The miracle of petting interest | Tenali Raman story pdf file

விஜய நகரத்தில் இராதன் சந்த் என்பவன் ஒரு வட்டிக்கடை வைத்திருந்தான். ஈவு இரக்கம் சிறிதுமின்றி அவன் தன்னிடம் கடன் கேட்க வரும் ஏழைகளிடம் நூற்றிற்கு ஐம்பது வீதம் வட்டி வாங்கினான்.

35.-வட்டி-குட்டி-போடும்-அதிசயம்-_-தமிழ்-கதைகள்-_-The-miracle-of-petting-interest-_-Tenali-Raman-story