30. தேகத்திற்கு மிகுந்த சுகத்தையளிப்பது! | தமிழ் கதைகள் | Giving great comfort to the reservoir! | tenali Raman story pdf file

ஒரு சமயம் அரசவையில் இராஜகுரு, “நம்முடைய தயாளகுணம் நிரம்பிய மன்னர் பெருமான் தரும் விருந்தைப் போன்று தேகத்திற்கு சுகத்தையளிப்பது இப்பூவுலகில் Continue to read…

30.-தேகத்திற்கு-மிகுந்த-சுகத்தையளிப்பது-_-தமிழ்-கதைகள்-_-Giving-great-comfort-to-the-reservoir-_-tenali-Raman-story