கிளியின் தெய்வப் பக்தி! | தமிழ் கதைகள் | parrots devotion to the gods! | tenali Raman story pdf flie

இராயர் சில அபூர்வமான கிளிகளை வளர்த்து, “கிருஷ்ணா! ராமா! கோவிந்தா! அச்சுதா! அனந்தா!” என்று பகவானின் திரு நாமங்களை ஒயாமல் சொல்லும்படி அவற்றிற்கு தொடர்ந்து படிக்கவும்.

29.-கிளியின்-தெய்வப்-பக்தி-_-தமிழ்-கதைகள்-_-parrots-devotion-to-the-gods-_-tenali-Raman-story_