நல்லொழுக்கம் | தமிழ் கதை | Virtue | Tamil Stories For Reading Pdf File

முன்னொரு காலத்தில் பாலு என்ற ஒரு பையன் இருந்தான். ஒரு நாள் ஸ்கூல் முடிந்து வீட்டுக்கு வரும்போது வழியில் நாயுடு அவர்களுடைய தோட்டத்தில் இருந்த கீரை செடிகளை பார்க்கிறான். 

நல்லொழுக்கம்-தமிழ்-கதை-Virtue-Tamil-Stories-For-Reading__