குரங்கும் தொப்பியும் | தமிழ் கதைகள் | Monkey And Hat | Tamil Moral Story Pdf File

ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆளு தொப்பி வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தாராம். அவருடைய தொப்பிகளை எல்லாம் அவர் ஊர் முழுக்க சுத்தி வித்துக்கிட்டு இருந்தார். 

குரங்கும்-தொப்பியும்-_-தமிழ்-கதைகள்-_-Tamil-Moral-Story