இரண்டு கிளிகள் | தமிழ் கதைகள் | Two Parrots | Tamil Short Stories Pdf File

இரண்டு கிளிகள் | தமிழ் கதைகள் | Two Parrots | Tamil Short Stories Pdf File முன்பு ஒரு காலத்தில் ஒரு மரத்தில் கிளி ஒன்று வசித்து வந்தது. அதற்கு ஒரே போல் இருக்கும் அழகான இரண்டு குஞ்சுகள் இருந்தது. ஒருநாள் தாய் கிளி தன்…

Continue Reading