குதிரையும் கழுதையும் | தமிழ் கதைகள் | Horse And The Donkey | Small Story In Tamil Pdf File

குதிரையும் கழுதையும் | தமிழ் கதைகள் | Horse And The Donkey | Small Story In Tamil Pdf File முன்னொரு காலத்தில் ஒரு கிராமத்தில், பண்ணையின் சொந்தக்காரன் ஒருவன் இருந்தான். அவனுக்கு குதிரை ஒன்றும் கழுதை ஒன்றும் இருந்தன. குதிரைக்கு எப்பவுமே நல்ல சாப்பாடு…

Continue Reading