35. வட்டி குட்டி போடும் அதிசயம் | தென்னாலிராமன் கதைகள் | The miracle of petting interest | Tenali Raman story pdf file

35. வட்டி குட்டி போடும் அதிசயம் | தென்னாலிராமன் கதைகள் | The miracle of petting interest | Tenali Raman story pdf file விஜய நகரத்தில் இராதன் சந்த் என்பவன் ஒரு வட்டிக்கடை வைத்திருந்தான். ஈவு இரக்கம் சிறிதுமின்றி அவன் தன்னிடம் கடன் கேட்க…

Continue Reading