சிங்க அரசனுக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்து | The danger to Lion King | Tamil Story Tamil Story pdf file

தொலைவிலுள்ள காட்டில் வயதான பலம் இழந்த ஒரு சிங்கம் இருந்தது. அதுதான் அக்காட்டுக்கு அரசன், அதற்கு பலம் இல்லாததால் எல்லா மிருகங்களையும் கூப்பிட்டு அவரவரிடம் பல பணிகளை செய்யுமாறு கட்டளையிடும்.


சிங்க-அரசனுக்கு-ஏற்பட்ட-ஆபத்து-The-danger-to-Lion-King-Tamil-Story-Tamil-Story