கோபக்கார மகாராஜாவின் மலர் குவளைகள் | தமிழ் கதைகள் | Flower Vases Of Angry King | Tamil King Story Pdf File

சித்திரசேனா மகாராஜாவிற்கு அவருடைய மலர் குவளைகள்னா ரொம்பவே புடிக்கும். அவருடைய அரண்மனையில் நிறைய அழகான மலர் குவளைகளை சேகரித்து வைத்திருந்தார்.

கோபக்கார-மகாராஜாவின்-மலர்-குவளைகள்-தமிழ்-கதைகள்-Flower-Vases-Of-Angry-King-Tamil-King-Story